До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (елементи необхідно згрупувати), Illustrator. Графіки та рисунки мають бути високої якості (600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і ч/б малюнків) і виконані з можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Equation.

Оформлення статей має відповідати вимогам редакційного оформлення журналу. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

Технічні вимоги

 1. Статті приймаються українською (з додатковою анотацією англійською), англійською (з додатковою анотацією українською) мовами.
 2. Технічні параметри сторінки: формат А4, поля 2 см з усіх боків. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 12, міжрядковий інтервал 1. Приймаються статті обсягом не менше 6 сторінок (3000–4000 знаків).
 3. Стаття має містити обов’язкові елементи, розміщені в такій послідовності:
  • УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
  • індекс за схемою РАСS (Рhysics and Astronomy Classification Scheme), який класифікує тематику статті (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
  • цифровий ідентифікатор DOI (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю, заповнюється редактором!);
  • метадані статті англійською мовою (назва, повне ПІБ автора(ів), місце роботи із зазначенням адреси організації, анотація, ключові слова);
  • метадані статті українською мовою;
  • текст статті із усіма обов’язковими розділами (відповідно до міжнародного стандарту IMRAD) (одна колонка, вирівнювання по ширині);
  • список використаної літератури українською мовою, який подається за порядком згадування (одна колонка). Перелік джерел починається підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (вирівнювання по центру);
  • список використаної літератури англійською мовою, оформлений відповідно до стилю Vancouver (одна колонка, вирівнювання по ширині). Перелік джерел починається підзаголовком REFERENCES (вирівнювання по центру);
 4. Графічні матеріали

  Таблиці, рисунки, графіки та формули мають бути пронумеровані та подані після посилання на них у тексті (примітки розміщуються безпосередньо під таблицею/рисунком/графіком). Усі абревіатури необхідно розшифрувати при першому згадуванні в тексті.

  Формули мають бути створені в редакторі Equation Editor, змінні математичні величини у тексті відповідно до формул набираються курсивом. Схеми написання формул у Microsoft Equation (розміри символів default):

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика»

  Ілюстрації дозволяється розміщувати в самій статті (по центру, обтікання зображення текстом забороняється) або подавати окремими файлами у форматі JPG, PNG, EPS, BMP. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули мають бути пронумеровані і подані після посилання на них у тексті.

  Усі розмірності фізичних величин необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Між одиницями виміру, символами та цифрами, до яких вони належать, ставиться пробіл.