ISSN 2415-8038 e-ISSN 2786-6688
uk Українська

Загальні вимоги до оформлення рукописів

Оформлення статей має відповідати вимогам редакційного оформлення журналу. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (елементи необхідно згрупувати), Illustrator. Графіки та рисунки мають бути високої якості (600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і ч/б малюнків) і виконані з можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Equation.
  2. Статті приймаються українською (з додатковою анотацією англійською), англійською (з додатковою анотацією українською) мовами.
  3. Технічні параметри сторінки: формат А4, поля 2 см з усіх боків. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 12, міжрядковий інтервал 1. Приймаються статті обсягом не менше 6 сторінок (3000–4000 знаків).
  4. Стаття має містити обов’язкові елементи, розміщені в такій послідовності:
     
  • УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
  • індекс за схемою РАСS (Рhysics and Astronomy Classification Scheme), який класифікує тематику статті (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
  • метадані статті англійською мовою (назва, повне ПІБ автора(ів), науковий ступінь, звання, посада, а також номер ORCID, місце роботи із зазначенням адреси організації, анотація, ключові слова);
  • метадані статті українською мовою.

СТРУКТУРА СТАТТІ

Анотація 

Розділ подається українською та англійською мовами з ідентичним змістом (приблизно 250 слів). Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів), структурованою (виклад матеріалу має бути логічним) та змістовною (інформацію необхідно структурувати за такою схемою: актуальність, мета, методи аналізу, отримані результати, висновки). Анотація не має містити абревіатури, виноски та посилання. Переклад англійською мовою має бути професійним.

Ключові слова

5–7 слів або словосполучень, які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не складаються із загальних слів.

Вступ

У розділі висвітлюється сучасний стан розглянутої проблеми на світовому рівні, аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на релевантні наукові видання (7-10 публікацій) за останні 3–5 років. Обґрунтовується актуальність, мета, завдання дослідження. Посилання на літературу необхідно подавати в квадратних дужках. В одному посиланні не варто цитувати більше 3-ох джерел.

Огляд літератури

Цей розділ є факультативним і має містити результати досліджень науковців, що займались аналізом окремих аспектів досліджуваної теми. Кожне прізвище дослідника має обов’язково супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаної літератури.

Матеріали та методи

У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, прийомів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів дослідження. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження. Викладена методологія має надавати повну картину про хід дослідження у такий спосіб, щоб його могли повторити інші вчені, використовуючи ті ж матеріали та методи. Розділ «Матеріали та методи» є обов’язковим у структурі наукової роботи.

Результати та обговорення

У розділі представляється основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково наводяться із результатами статистичної обробки даних. Джерела розміщуються під таблицями та рисунками. Варто уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень мають бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність.

Обговорення має базуватися на інтерпретації результатів дослідження. У цьому розділі необхідно порівняти свої результати з результатами робіт на обрану тему інших авторів: що спільного в отриманих результатах, які відмінності, хто розглядав інші аспекти проблематики тощо. Необхідно зіставити результати свого дослідження не лише з дослідженнями українських авторів, а й з роботами вчених інших країн. Під час аналізу публікацій з теми необхідно згадувати прізвища авторів та зазначати суть їх роботи. 

Розділ «Результати та обговорення» повинен бути найбільшим за своїм обсягом.

Висновки

Висновки мають повно і конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті та назві статті, дослівне дублювання з анотації неприпустиме. Важливо вказати перспективи подальших досліджень обраної теми.

Подяки

Розділ є обов’язковим, у якому висловлюється подяка окремим особам чи організаціям за посильну технічну допомогу; ідеї; фінансову (матеріальну) підтримку, завдяки якому дослідження стало можливим. Якщо маєте жодних подяк, то вказується «Немає».

Конфлікт інтересів

У журналі необхідно розкривати всі потенційні джерела конфлікту інтересів. Конфліктом інтересів вважається будь-який інтерес або відносини, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об'єктивність автора. Вони повинні бути розкриті, якщо мають пряме відношення або безпосередньо пов'язані з роботою, яку автори описують у своєму рукописі. Наявність конфлікту інтересів не перешкоджає публікації. Якщо автори не мають конфлікту інтересів, вони повинні заявити про це під час подання статті та включити відповідну заяву до розділу "Конфлікт інтересів". Автор-кореспондент несе відповідальність за ознайомлення з цією політикою разом з усіма авторами і колективне розкриття всіх відповідних комерційних та інших зв'язків при поданні статті. Виявлення неналежного розкриття конфлікту інтересів під час подання статті або в процесі рецензування може призвести до відхилення рукопису.
Якщо конфлікту інтересв немає, то зазначається «Немає».

Список використаних джерел

Список використаної літератури англійською мовою, оформлений відповідно до стилю Vancouver (одна колонка, вирівнювання по ширині). Перелік джерел починається підзаголовком REFERENCES (вирівнювання по центру);

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Таблиці, рисунки, графіки та формули мають бути пронумеровані та подані після посилання на них у тексті (примітки розміщуються безпосередньо під таблицею/рисунком/графіком). Усі абревіатури необхідно розшифрувати при першому згадуванні в тексті.

Формули мають бути створені в редакторі Equation Editor, змінні математичні величини у тексті відповідно до формул набираються курсивом.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в самій статті (по центру, обтікання зображення текстом забороняється) або подавати окремими файлами у форматі JPG, PNG, EPS, BMP. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули мають бути пронумеровані і подані після посилання на них у тексті.

Усі розмірності фізичних величин необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Між одиницями виміру, символами та цифрами, до яких вони належать, ставиться пробіл.

ШАБЛОН ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ