Лазерно-індуковані зміни оптичних характеристик аморфних плівок системи As-Sb-S

Анотація.

В спектральній області 400-750 нм досліджені спектри пропускання аморфних плівок As40-xSbxS60 з малим вмістом Sb (х=0, 0.8, 1.6, 4, 6), одержаних методом термічного випаровування стекол відповідних складів на скляні підкладки. Встановлено, що лазерне опромінення та відпал плівок призводять до зсуву краю поглинання в довгохвильову ділянку спектру. Визначені ширина псевдозабороненої зони Eg та показник заломлення n плівок. Розраховані параметри одноосциляторної моделі (енергія осцилятора E0, дисперсійна енергія Ed та ефективне координаційне число Nc). Максимальні зміни оптичних характеристик виявлені для плівки As36Sb4S60. Зміни оптичних параметрів плівок відбуваються в них при опроміненні та відпалі

Ключові слова: халькогенідні аморфні плівки, спектри пропускання, фотоіндуковані ефекти, оптичні властивості, структурні перетворення

10.24144/2415-8038.2017.42.14-26