Вплив домішок Te та Se на структуру поверхні оксиду церію

Анотація.

Одержано об’ємні зразки оксиду церію з домішками телуру та селену CeO2+Te та CeO2+Se при різних температурах синтезу. Досліджено структуру одержаних зразків методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС)

Ключові слова: оксид церію, халькогеніди, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, хімічні сполуки

10.24144/2415-8038.2016.40.92-97