Випуск 46, 2019

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

10.24144/2415-8038.2019.46

В.М. Рубіш М.О. Дуркот А.А. Крючин Л.І. Макар О.А. Микайло М.М. Поп Т.І. Ясінко Р.М. Голомб С.О. Костюкевич К.В. Костюкевич П.Є. Шепелявий

Вплив лазерного випромінювання на структуру та оптичні властивості аморфних плівок системи миш’як–сурма–сірка

Л.Ю. Хархаліс К.Є. Глухов Т.Я. Бабука

Вплив тиску на адіабатичний потенціал в кристалах з D3d2 просторовою симетрією і сильною електрон-фононною взаємодією

І.Й. Росола О.І. Чобаль В.М. Різак

Вплив температури на дисперсію показника заломлення стекол AsXS1−X

К.Є. Глухов Л.Ю. Хархаліс Т.Я. Бабука М.В. Лях

Ab initio дослідження електрон-фононної взаємодії у халькогенідах індію

І.І. Трикур М.Ю. Січка І.Й. Цьома А.М. Потапчук В.М. Різак

Методика пошарового нанесення плівок та характеристики двошарових структур на основі бактеріодопсину

Д.І. Блецкан В.В. Вакульчак Ю.В. Кампов І.П. Студеняк

Вплив катіонного заміщення на електронно-енергетичну структуру і оптичні властивості сполук типу Cu2BIVS3 (BIV = Si, Ge, Sn)

А.В. Бендак К.В. Скубенич А.І. Погодін В.С. Біланич І.П. Студеняк

Механічні властивості композитів на основі твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I

О.Й. Миня В.М. Красилинець О.К. Шуаібов І.В. Шевера З.Т. Гомокі М.М. Чаварга А.М. Соломон В.І. Мікла

Спектри пропускання тонких наноструктурованих плівок на основі міді, алюмінію та халькопіриту, отримані імпульсним газорозрядним способом

Антоніна Олександрівна Малініна Р.В. Грицак І.І. Аксенюк

Оптичні характеристики та параметри газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду кадмію з гелієм і малої добавки азоту

В.Ю. Лазур В.В. Рубіш О.K. Рейтій С.І. Мигалина

Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів

М.Я. Євич М.І. Карбованець

Асимптотики квазікласичного типу для хвильових функцій квазімолекул у задачах іон-молекулярних зіткнень

В.І. Жаба

Апроксимація фаз розсіяння для потенціалу Argonne v18

В.П. Єпішев В.І. Кудак В.І. Присяжний Д.М. Кожухов В.М. Періг І.Ф. Найбауер

Причини змін у власному обертанні штучних космічних об’єктів