Випуск 41, 2017

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика"

ISSN: 2415-8038

Видавець: Ужгородський національний університет

І.П. Студеняк А.В. Бендак М.О. Візенко В.Ю. Ізай А.М. Соломон П. Куш

Оптичні властивості опромінених рентгенівськими променями тонких плівок на основі Cu6РS5I, нанесених магнетронним розпиленням

М.В. Цигика А.А. Когутич І.І. Стойка О.О. Грабар

Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu

П.С. Данилюк О.І. Гомонай В.М. Красилинець П.П. Пуга Г.Д. Пуга М.М. Биров І.І. Чичура В.М. Різак

Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію

О.Б. Кондрат Р.М. Голомб А. Чік В. Токач М. Вереш Н. Цуд В.М. Міца

Структурні перетворення наношарів AsxS100-x: рентгенфотоелектронні та електронномікроскопічні дослідження

Д.І. Блецкан І.П. Студеняк В.В. Вакульчак М.М. Блецкан

Електронна структура і хімічний зв’язок суперіонного провідника Cu7GeS5I

В.М. Кришеник

Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S

В.В. Біланич А.В. Бендак В.Ю. Ізай К.В. Скубенич В.І. Феделеш F. Lofaj І.П. Студеняк В.С. Біланич В.М. Різак

Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування

В.М. Рубіш С.М. Гасинець О.В. Горіна В.М. Мар’ян О.А. Микайло А.М. Соломон

Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі

О.В. Шуста О.Г. Сливка В.С. Шуста

Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6

В.Ю. Лазур В.В. Алексій С.І. Мигалина М.І. Карбованець

Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки

Оксана Михайлівна Поп

Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів для задач ядерного датування

В.Ю. Лазур В.В. Алексій С.І. Мигалина

Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки

І.В. Шевера В.В. Данило З.Т. Гомокі О.Й. Миня О.К. Шуаібов В.І. Чигінь

Характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі над поверхнею розчину сульфату міді в дистильованій воді

Антоніна Олександрівна Малініна

Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону

І.І. Шафраньош Ю.Ю. Свида М.І. Шафраньош М.О. Маргітич М.І. Суховія М.М. Чаварга Б.М. Маргітич Ю.В. Бокоч

Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів

В.П. Єпішев І.В. Барна В.І. Кудак В.М. Періг М.М. Габдеєв

Багатоколірна фотометрія геостаціонарних об’єктів

В.І. Кудак В.М. Періг І.Ф. Найбауер

Дослідження зміни періоду власного обертання супутника «Ajisai» на інтервалі 1986–2017 рр.

В.П. Єпішев В.І. Кудак М.М. Павлюк В.М. Періг

Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії

В.С. Мельник І.В. Шевера В.В. Звенигородський М.В. Яцків

Способи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання